25 Frankel Estate

$780勿洛281天前
普通房 地图
单间出租 • 勿洛 • 25 Frankel Estate • S$780 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 25 Frankel Estate • S$780 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 25 Frankel Estate • S$780 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 25 Frankel Estate • S$780 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 25 Frankel Estate • S$780 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 25 Frankel Estate • S$780 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 25 Frankel Estate • S$780 • 住宅公寓 • 普通房单间出租 • 勿洛 • 25 Frankel Estate • S$780 • 住宅公寓 • 普通房
8
其他信息
建成年 2014 • 房区 D15
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
在谷歌地图查看
地产概况
地名Frankel Estate
开发商N.A.
建成年2013
总套数1
使用年限999年地契
房产类型住宅公寓
类似房源